آخرین مطالب

مقاله: مقايسه برخي پارامترهاي بيولوژيكي پروانه جوانه خوار زيتون Palpita unionalis Hubner روي زيتون و برگ نو در شرايط آزمايشگاهي

images (1)

چکیده: لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد. كليد واژه: پروانه جوانه خوار زيتون، Palpita unioalis، برگ نو، شرايط آزمايشگاهي عنوان نشریه: تحقيقات حشره شناسي : بهار ۱۳۹۱ , دوره ۴ , شماره ۱ (پياپي ۱۳) ; از صفحه ۳۳ تا صفحه ۴۱ . عنوان مقاله: مقايسه برخي پارامترهاي بيولوژيكي پروانه جوانه خوار زيتون Palpita unionalis Hubner ... ادامه مطلب »

مقاله: سازگاري ارقام و ژنوتيپ هاي زيتون در استان ايلام

images (1)

چکیده: به منظور بررسي سازگاري برخي از ارقام و ژنوتيپ هاي زيتون، آزمايشي با دوازده رقم و ژنوتيپ زيتون در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در باغي در منطقه شيره پناه ايوان در استان ايلام در سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به اجرا درآمد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که درختان ارقام مختلف در دو سال تفاوت معني داري ... ادامه مطلب »

مقاله: افزايش بيان ژن P5CS در گياهچه زيتون تحت تنش شوري

images (1)

چکیده: تنشهاي اسمزي که از تاثير يک عامل محيطي ايجاد مي شوند از اهميت ويژه اي برخوردارند. از پاسخهاي رايجي که در مواجهه با تنش اسمزي در انواع مختلف گياهان صورت مي گيرد، توليد ترکيبات اسموليتي مثل پرولين مي باشد. آنزيم کليدي مسير بيوسنتز پرولين، D) P5CS1 -پرولين-۵-کربوکسيلات سنتتاز) مي باشد. در اين مطالعه براي بررسي ميزان بيان ژن P5CS ... ادامه مطلب »

مقاله: اثر آنتي اکسيداني عصاره برگ زيتون در پايداري کره

images (1)

چکیده: در اين پژوهش اثر افزودن عصاره برگ زيتون به عنوان منبع غني از ترکيبات آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي روي ويژگي هاي فيزيکي، شيميايي، حسي، بافتي و ميکروبي کره مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور عصاره برگ زيتون به طور جداگانه در غلظت هاي ۰٫۰۵، ۰٫۰۱ و ۰٫۵ درصد به کره اضافه گرديد و نمونه هاي آماده شده بعد ... ادامه مطلب »

مقاله: مقايسه ترکيب اسيدهاي چرب روغن زيتون در مناطق مختلف ايران

images (1)

چکیده: از آنجا که ترکيب اسيدهاي چرب عامل مهمي در تعيين کيفيت روغن زيتون مي باشد. و بعضي از خريداران عمده خارجي، روغن زيتون را با درصد مناسب اسيدهاي چرب خريداري مي کنند. در اين پژوهش دو نوع روغن زيتون، شامل بکر و تصفيه شده براي شناسايي پروفايل اسيدهاي چرب به وسيله دستگاه GC مورد تجزيه قرار گرفتند. و به ... ادامه مطلب »

مقاله: اثر پارامتر محيطي دما روي ΔECN42 روغن زيتون ايراني

images (1)

چکیده: در اين تحقيق DECN42 روغن زيتون شيراز مربوط به سال زراعي ۱۳۸۸ مورد بررسي قرار گرفت و با نتايج پيراوي (۲۰۰۹) مقايسه شد. نمونه برداري صورت گرفته شامل دو گروه روغن زيتون طبيعي و روغن زيتون تصفيه شده بود. آناليز اسيدهاي چرب با دستگاه GC انجام شد و با استفاده از نتايج اسيدهاي چرب ۵ ECN42 تئوري توسط نرم ... ادامه مطلب »

مقاله: نقش روغن زيتون در برنامه غذايي کودکان چاق

images (1)

چکیده: تحقيقات نشان داده اند که پيروي از الگوي غذايي غني از روغن زيتون که از منابع مهم اسيدهاي چرب تک اشباع (MUFA) و ترکيبات فنولي مي باشد، توانايي زيادي در کاهش سطوح کلسترول و پيشگيري از تجمع پلاکت ها داشته و ارتباط معکوسي با عوامل خطرساز بيماري هاي مزمن مانند چاقي و سندرم متابوليک دارد. هدف اين مطالعه ارزيابي ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي مقاومت دو رقم زيتون به تنش سرما

images (1)

چکیده: زيتون (.Olea europaea L) از گياهان هميشه سبز و بومي نواحي مديترانه اي است. اين گياه متحمل به شوري و خشکي است، اما در دماهاي پايين مقاومت کمي دارد. در سال هاي اخير به علت افزايش تقاضا براي روغن و ميوه زيتون، کاشت درخت زيتون در ايران گسترش يافته است. ارقام مختلف زيتون واکنش هاي متفاوتي نسبت به سرما ... ادامه مطلب »

مقاله: مشخصات فيزيکي شيميايي روغن هاي زيتون تجاري ايراني

images (1)

چکیده: سابقه و هدف: نوع و ميزان ترکيبات شيميايي موجود در روغن زيتون از جمله ترکيب اسيدهاي چرب، ترکيبات آنتي اکسيداني و رنگدانه ها نماد کيفيت آن است که خود به چندين عامل مانند رقم، شرايط اقليمي، روش استخراج و مرحله رسيدگي ميوه زيتون بستگي دارد. تحقيقات نشان داده است که ميزان توکوفرول ها به نوع رقم، ميزان پلي فنل ... ادامه مطلب »

مقاله: تاثير روغن زيتون بر كورتكس تمپورال مغز بدنبال ايسكمي – ريپرفيوژن

images (1)

چکیده: سابقه و هدف: استفاده از آنتي اكسيدان ها براي پيشگيري و درمان عوارض ايسكمي ها بخصوص در مغز مورد توجه و استفاده مي باشد. مطالعات استفاده از آنتي اكسيدان ها را براي كاهش مرگ و مير سلولي ناشي از ايسكمي، در مغز موثر نشان دادند. اين مطالعه به منظور بررسي اثرات روغن زيتون بر كاهش ميزان مرگ و مير ... ادامه مطلب »