آخرین مطالب

مقاله: تاثير مقادير مختلف آبياري بر عكس‌‌العمل‌‌هاي فيزيولوژيكي و رشدي نهالهاي جوان زيتون رقم زرد

images (1)

چکیده: در مناطق خشك و نيمه خشك مانند ايران ، آب يكي از مهمترين منابع محدود كننده توليد مي‌‌باشد. در اين‌‌راستا مديريت صحيح آب آبياري در اين مناطق براي افزايش كارائي و صرفه‌‌جوئي در مصرف آب از اهميت ويژه‌‌اي بر خوردار است. زيتون يكي از گياهان مقاوم به شرايط خشكي است كه جايگاه و اهميت خاصي را در صنعت ميوه‌‌كاري ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي برخي عوامل موثر در ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي ارقام سخت ريشه زاي زيتون

images (1)

چکیده: به منظور توسعه باغات زيتون کشور، توليد نهال مورد نياز از ارقام مختلف تجاري زيتون ضروري مي باشد. با اين وجود برخي ارقام زيتون مانند کالاماتا، آميگداليفوليا و کنسرواليا نسبتا سخت ريشه زا بوده که دلايل آن متفاوت مي باشد، از طرفي با توجه به برخي خصوصيات مطلوب اين ارقام توسعه آنها در برخي مناطق کشور انجام گرفته است، ... ادامه مطلب »

مقاله: تاثيرات هورمون‌ ها و موقعيت ريزپيوندي مريستم انتهاي ساقه چريش بر روي پايه زيتون تلخ

images (1)

چکیده: درخت چريش از گياهان بومي هندوستان است. اين درخت قابليت رشد سريعي دارد و در كشاورزي و صنعت داراي كاربردهاي تكنولوژيك بسياراست. دراين پژوهش تاثير تيمارهاي هورموني اكسين،سيتوكينين و اسيد سالسيليك طي رشد invitro، invivo، سن پايه و موقعيت‌هاي مكاني پيوند، بر روي درصد موفقيت ريزپيوندي بررسي شده است. عمل ريزپيوندي مريستم انتهايي ساقه چريش بر روي پايه زيتون ... ادامه مطلب »

مقاله: مطالعه گرده افشاني و سازگاري به منظور تعيين بهترين گرده زا براي زيتون رقم زرد

images (1)

چکیده: اين تحقيق به مدت سه سال (۱۳۷۸-۱۳۷۶) به منظور تعيين بهترين گرده زا براي زيتون رقم زرد در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با شش تيمار و چهار تکرار در ايستگاه تحقيقات زيتون رودبار اجرا شد. گل هاي زيتون رقم زرد پس از حذف پرچم ها به روش دستي با دانه گرده ارقام روغني، لچينو، بليدي، ماري ... ادامه مطلب »

مقاله: معرفي سپردار (Parlatoria crypta (Mc. Kenzie به عنوان آفت زيتون در ايران

images (1)

چکیده: منطقه جيرفت با داشتن آب و هواي متنوع يکي از مناطق مستعد جهت توسعه کشت زيتون در کشور مي باشد. طي سالهاي ۷۹ و ۸۰ به منظور شناسايي و جلوگيري از گسترش آفات خطرناک زيتون، گلخانه هاي توليد نهال در منطقه جيرفت مودر بازديد قرار گرفت. عنوان نشریه: آفات و بيماريهاي گياهي : شهريور ۱۳۸۱ , دوره ۷۰ , ... ادامه مطلب »

مقاله: استخراج روغن از سه رقم زيتون با استفاده از فرآيند آنزيمي

images (1)

کیده: در اين تحقيق تاثير واريته زيتون (کرونايکي، روغني محلي ايران و ميشن) و غلظت آنزيم (غلظت صفر، ۰٫۰۲ و ۰٫۰۴) روي ميزان راندمان استخراج، اسيديته، عدد پراکسيد، عدديدي، کدورت، شاخص رنگ و ميزان پلي فنل کل روغن استحصالي در آزمايشات فاکتوريل ۳ ´۳ در قالب طرح کاملا تصادفي و در سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد ... ادامه مطلب »

مقاله: تعديل تنش خشکي با کاربرد پکلوبوترازول در دو رقم زيتون (.Olea europaea L) بليدي و ميشن

images (1)

چکیده: پکلوبوترازول يک کند کننده رشد تريازولي است که علاوه بر جلوگيري از سنتز جيبرليک اسيد، باعث محافظت گياه در برابر مجموعه اي از تنشهاي محيطي مي شود. هدف از اين بررسي، کاربرد پکلوبوترازول به عنوان تعديل کننده تنش خشکي براي زيتون ارقام بليدي و ميشن ميباشد. تيمارهاي مورد استفاده شامل دو سطح تنش خشکي به ميزان ۴۰% و ۱۰۰% ... ادامه مطلب »

مقاله: جمع آوري و ارزيابي ژرم پلاسم زيتون (.Olea europaea L) استان خوزستان

images (1)

چکیده: شناسايي و جمع آوري ژرم پلاسم هر محصول، اولين کار براي اجراي برنامه بهنژادي و معرفي ارقام سازگار در هر منطقه است. به منظور دست يابي به نژادگان (ژنوتيپ) سازگار با مناطق گرم مانند استان خوزستان، از منابع ژرم پلاسم بومي منطقه و با هدف ايجاد کلکسيون ملي زيتون از ژرم پلاسم کشور در طارم زنجان، اين پژوهش از ... ادامه مطلب »

مقاله: برسي تغييرات مواد شبه جيبرليک اسيد در طول دوره چينه سرمايي در بذر زيتون

images (1)

چکیده: اين پژوهش به منظور بررسي تغييرات مواد شبه جيبرليک اسيد در طول دوره چينه سرمايي (۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰ روز در Co10) و بدون چينه سرمايي در بذر ارقام آربکيين و زرد، انجام شد. در آزمايش اول، عصاره گيري از بذرهاي دور قم آربکئين و زرد با اتانول (۸۰%) انجام گرديد و سپس با اتيل استات، خالص گرديد. با ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي پاسخ‌ هاي رشدي و تجمع پرولين در سه رقم زيتون بومي ايران به تنش خشكي

images (1)

چکیده: در راستاي انتخاب ارقام مقاوم به خشكي به منظور توسعه كشت باغات در مناطق خشك و نيمه خشك ايران، بررسي اثر تنش خشكي بر عكس‌العمل‌هاي مرفولوژيكي و بيوشيميايي و فيزيولوژيكي قلمه‌هاي ريشه‌دار شده برخي از ارقام زيتون بومي ايران (زرد، روغني و ماري طارم) مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. گياهان جوان زيتون يكساله ارقام فوق در يك آزمايش ... ادامه مطلب »