آخرین مطالب

مقاله: تعيين مناطق مناسب کشت گونه زيتون در استان چهارمحال و بختياري

images (1)

چکیده: اين تحقيق به منظور تعيين مناطق مناسب کشت گونه زيتون (L. Olea europea) كه مختص اقليم مديترانه اي است و با هدف گسترش جنگل هاي دست کاشت بومي استان چهارمحال و بختياري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي انجام گرفت. پس از جمع آوري اطلاعات و نقشه هاي پايه موجود، از نقشه هاي توپوگرافي با مقياس ۱:۲۵۰۰۰، سه لايه ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي تاثير خشکسالي بر تغيير بازدهي محصول زيتون در شهرستان رودبار

images (1)

چکیده: اين مطالعه با هدف تعيين رابطه خشکسالي با ميزان توليد محصول زيتون در رودبار بعنوان گونه معرف شهرستان و تطبيق شرايط بارشي ايستگاه هاي منتخب با حجم آماري يک دوره سي ساله انجام شد. بدين منظور با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI سال هاي خشک و مرطوب منطقه (طي دوره آماري ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸) استخراج گرديد. عمليات آماري ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي گرده افشاني و انتخاب گرده زاي مناسب براي برخي ارقام زيتون در منطقه طارم

images (1)

چکیده: براي بررسي گرده افشاني و انتخاب گرده زاي مناسب براي برخي ارقام زيتون، آزمايشي طي دو سال (۱۳۸۱ و ۱۳۸۲) در ايستگاه تحقيقات زيتون طارم انجام گرديد. طرح آماري، بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار و ۷ تيمار بود. در اين آزمايش ارقام روغني و زرد فقط ارقام گرده زا و ارقام آربيكن، كالاماتا، كرونيكي و ماستوئيدس گرده ... ادامه مطلب »

مقاله: واكنش رشدي و فيزيولوژيكي زيتون به مواد آنتي اكسيدانت و شوري

images (1)

چکیده: به منظور بررسي اثرهاي مواد آنتي اكسيدانت و شوري روي ويژگي هاي رويشي، شاخص هاي مقاومت و پايداري غشا ياخته در زيتون تحت شرايط شور و غير شور آزمايشي در گلخانه پژوهشي هيدروپونيک دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز در سال ۱۳۸۶ انجام شد، اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. ... ادامه مطلب »

مقاله: اثر تنش فشردگي و رطوبت خاك بر رشد و ريشه دواني نهال زيتون در گلخانه

images (1)

چکیده: هدف از انجام آزمايش بررسي اثرات تنشهاي فشردگي و رطوبت خاك بر رشد و ريشه دواني نهالهاي زيتون مي باشد. آزمايش در شرايط محيطي گلخانه اي و گلداني و در قالب روش آماري فاكتوريل و در طرح پايه كاملا تصادفي و در سه تكرار به اجرا درآمد كه تيمارها شامل دو سطح فشردگي خاك (وزن مخصوص ظاهري ۱٫۳ و ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي تغييرات كمي و كيفي روغن زيتون در طي رسيدگي ميوه

images (1)

چکیده: روغن هاي گياهي منابع اصلي انرژي و ماده غذايي اساسي در تامين اسيدهاي چرب ضروري، ويتامين ها و آنتي اكسيدان ها مي باشند. مجموعه تغييراتي كه در طول رسيدگي ميوه زيتون رخ مي دهد مي تواند ما را در جهت فهم بهتر فرايندهاي مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و بيوشيميايي صورت گرفته طي رسيدگي ميوه و بهبود ويژگي هاي كيفي و تجاري ... ادامه مطلب »

مقاله: اثر تنش سديم كلريد بر شاخص هاي رشد و ميزان عناصر پنج رقم زيتون

images (1)

چکیده: شوري يکي از عوامل مهم محدود کننده گسترش سطح زير کشت زيتون در مناطق گرم و خشک ايران است. به منظور بررسي اثر تنش شوري ناشي از کلريد سديم بر شاخص هاي رشد و روند تغييرات عناصر در اندام هاي مختلف گياه زيتون پژوهشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام ... ادامه مطلب »

مقاله: مقايسه روند رشد و ارزيابي برخي از صفات رويشي بيست رقم زيتون در اهواز

images (1)

چکیده: به منظور ارزيابي برخي از صفات رويشي و مقايسه روند رشد ۲۰ رقم زيتون، نهال هاي دو ساله زيتون با فواصل ۶×۵ متر در زميني به مساحت يك هكتار در سال زراعي ۸۲-۱۳۸۱ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي شهيد چمران اهواز كشت شدند. آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار به اجرا در آمد. جهت ... ادامه مطلب »

مقاله: مطالعه گرده افشاني، سازگاري و انتخاب بهترين گرده زا براي ارقام زيتون

images (1)

چکیده: براي بررسي ميزان سازگاري و تعيين بهترين گرده زاي مناسب براي ارقام روغني، بليدي ماري و مانزانيلا در سالهاي ۱۳۷۸ – ۱۳۷۶ تيمارهاي گرده افشاني بصورت گرده افشاني آزاد و دگر گرده افشاني مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد که کليه ارقام مورد مطالعه داراي خود ناسازگاري مي باشد. اما درجه خود ناسازگاري تحت تاثير عوامل ... ادامه مطلب »

مقاله: اثر محلول پاشي با نيتروژن، بور و روي بر كميت و كيفيت ميوه زيتون

images (1)

چکیده: اين تحقيق در طي دو سال در منطقه طارم از توابع استان زنجان روي درختان زيتون ۲۵ ساله رقم ” زرد ” كه در سال پر محصول قرار داشتند و در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي با ۸ تيمار و ۴ تكرار انجام گرفت. به همين منظور عناصر نيتروژن، بور و روي به تنهايي و يا دو ... ادامه مطلب »