آخرین مطالب

مقاله: ارزيابي خصوصيات پومولوژيکي و گروه بندي برخي ارقام زيتون در استان زنجان

images (1)

چکیده: براي بررسي خصوصيات ميوه و گروه بندي ارقام زيتون، آزمايشي روي بيست رقم زيتون طي دو سال (۱۳۹۰-۱۳۸۹) در ايستگاه تحقيقات زيتون گيلوان (زنجان) انجام شد. آزمايش در قالب طرح اسپليت پلات در زمان با طرح پايه کاملا تصادفي با سه تکرار اجرا شد. گروه بندي ارقام بر اساس صفات وزن تر و خشک ميوه، نسبت گوشت به هسته ... ادامه مطلب »

مقاله: توليد پنير فراسودمند با استفاده از روغن هاي زيتون و کانولا

images (1)

چکیده: سابقه و هدف: محصولات لبني پرچرب به دليل داشتن اسيدهاي چرب اشباع و کلسترول بالا براي سلامتي افراد به ويژه بيماران قلبي عروقي مضر است. در پژوهش حاضر چربي پنير سفيد ايراني با روغن هاي زيتون و کانولا که حاوي اسيدهاي چرب غيراشباع و ضروري هستند، به نسبت هاي ۵۰% و ۱۰۰% جايگزين چربي شير براي توليد پنير فراسودمند ... ادامه مطلب »

مقاله: اندازه گيري ميزان اولئوروپين در کيک اسفنجي حاوي عصاره برگ زيتون

images (1)

چکیده: مقدمه و هدف: اولئوروپين ماده اصلي برگ زيتون است که اکثر خواص فارموکولوژيک برگ زيتون مربوط به آن مي باشد. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي امکان به کارگيري برگ زيتون در صنايع غذايي (صنعت کيک) و به دنبال آن استفاده از خواص دارويي آن است. روش تحقيق: در تحقيق حاضر عصاره اتانولي برگ زيتون در سطوح ۰، ۰٫۱، ... ادامه مطلب »

مقاله: مقايسه عملکرد کمي و کيفي ارقام زيتون در شمال استان خوزستان

images (1)

چکیده: به منظور بررسي سازگاري ارقام مختلف زيتون در شمال خوزستان، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۲۱ رقم و سه تکرار انجام شد. بررسي گلدهي ارقام نشان داد که درصد گل هاي کامل در ارقام مختلف متفاوت است و ارقام X-S با ۲۰ درصد کمترين و دوابلي با ۱۰۰% بيشترين گل کامل در خوشه را داشتند. ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي اثرات دور آبياري و مالچ بر صفات رويشي زيتون در استان کرمانشاه

images (1)

چکیده: به منظور بررسي اثر مالچ و دور آبياري بر رشد رويشي زيتون رقم سويلانا آزمايشي در قالب طرح اسپليت پلات در زمان و مکان با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار با دو عامل، مالچ (کرت اصلي) در ۳ سطح: پلي اتيلن، کاه و کلش و بدون مالچ (شاهد) و دور آبياري (کرت فرعي) در ۳ ... ادامه مطلب »

مقاله: اثرات غلظت هاي مختلف بور (B) بر بعضي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيکي زيتون

images (1)

چکیده: سميت بور از مهم ترين اختلالاتي است که مي تواند رشد گياه را در خاک هاي نواحي خشک و نيمه خشک در سراسر جهان محدود سازد. تجمع بور معمولا در لايه هاي عميق تر خاک به علت آب شويي آن اتفاق مي افتد و اصلاح خاک در اين شرايط مشکل مي باشد. بنابراين، انتخاب محصولاتي با درجه تحمل بيش ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي تاثير حمام نشسته روغن زيتون بر بهبود آسيب پرينه پس از زايمان

images (1)

چکیده: سابقه و هدف: اپي زياتومي يکي از جراحي هاي شايع در جهان است که با درد پرينه و مشکلات کمي هم راه است. از آن جا که روغن زيتون اثر ضد ميکروبي و ترميم زخم دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر حمام نشسته روغن زيتون بر بهبود آسيب پرينه پس از زايمان انجام شد. مواد و روش ها: ... ادامه مطلب »

مقاله: القاي ديابت نوع ۲ تجربي با استفاده از روغن هاي زيتون و دنبه در موش صحرايي

images (1)

چکیده: مقدمه: استفاده زياد از چربي در جيره غذايي سبب بروز مقاومت انسوليني مي گردد. بنابراين، پژوهش حاضر به منظور ارايه مدل تجربي مناسبي از ديابت نوع دو و مقايسه توانايي روغن هاي زيتون و دنبه در القاي مقاومت انسوليني انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش در سه مرحله، هر بار با ۱۵ سر موش صحرايي نژاد اسپراگ دالي ... ادامه مطلب »

مقاله: اثر رژيم غذايي حاوي روغن زيتون بر يادگيري فضايي موش هاي صحرايي نر پير

images (1)

چکیده: سابقه و هدف: از آن جايي كه موضوع يادگيري و حافظه يك مساله مهم در پيشبرد و توسعه علوم و فنون و حرفه هاي مختلف محسوب مي گردد، يافتن راه هاي احتمالي براي تقويت يادگيري و حافظه موضوع تحقيق بسياري از پژوهش گران مي باشد. با در نظر گرفتن تاثير روغن زيتون در كاهش ميزان تري گليسريد و با ... ادامه مطلب »

مقاله: شاخص هاي تحمل به خشکي در برخي ارقام زيتون

images (1)

چکیده: به منظور ارزيابي تحمل به تنش خشکي در ارقام زيتون، آزمايشي در گلخانه به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار انجام شد. تيمار تنش خشکي در سه سطح شاهد، تنش ملايم و تنش شديد (به ترتيب ۹۰، ۵۵ و ۳۵ درصد رطوبت ظرفيت زراعي) روي نهال هاي يک ساله دوازده رقم زيتون اعمال شد. نتايج ... ادامه مطلب »