آخرین مطالب
مقاله:  اثر پاکلوبوترازول و مقادير مختلف آب آبياري بر رشد رويشي نهال هاي جوان زيتون رقم مانزانيلا

مقاله: اثر پاکلوبوترازول و مقادير مختلف آب آبياري بر رشد رويشي نهال هاي جوان زيتون رقم مانزانيلا

چکیده:
اين تحقيق به منظور بررسي اثر پاکلوبوترازول و مقادير مختلف آب آبياري در عکس العمل نهالهاي يک ساله رقم زيتون مانزانيلا در سال ۱۳۷۹ در دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس به انجام رسيد. تيمارهاي آبياري شامل ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ درصد تبخير و تعرق پتانسيل (ETp) و ۶۰ درصد با مصرف پاکلوبوترازول بودند. تاثير آب آبياري و پاکلوبوترازول بر وزن تر و خشک ريشه، شاخه و برگ، ارتفاع نهال، سطح و تعداد برگ، مواد معدني موجود در برگ و نسبت وزن تر و خشک ريشه به قسمت هاي هوايي نهال مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش ميزان آب آبياري از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد بر ميزان وزن تر و خشک ريشه و شاخه، تعداد و سطح برگ، ارتفاع نهال، ميزان نيتروژن و پتاسيم موجود در برگ افزوده شد. تفاوت معني داري بين تيمار ۹۰ و ۱۰۰ درصد تبخير و تعرق پتانسيل مشاهده نگرديد ازاين رو در ميزان آب مصرفي ۱۰ درصد صرفه جويي به عمل آمد. اثرات پاکلوبوترازول باعث کاهش رشد شاخه، کاهش اندازه سطح برگ، کاهش ارتفاع نهال و کم شدن طول ميانگره، کاهش وزن تر و خشک برگ، کاهش طول ريشه، کاهش نيتروژن و پتاسيم موجود در برگ در مقايسه با نهال هاي شاهد شد. همچنين پاکلوبوترازول باعث قطورتر شدن ريشه نهال هاي زيتون و افزايش نسبت وزن تر و خشک ريشه به وزن تر و خشک قسمت هاي هوايي نهال گرديد. از اين رو مي-توان گفت که مصرف پاکلوبوترازول باعث تعديل اثرات کمبود آب از طريق کاهش رشد عمومي گياه مي شود.

كليد واژه: زيتون، رقم مانزانيلا، رژيم هاي آبياري، تبخير و تعرق، پاکلوبوترازول، رشد رويشي

عنوان نشریه: علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) : زمستان ۱۳۹۱ , دوره ۲۶ , شماره ۴ ; از صفحه ۴۰۲ تا صفحه ۴۰۸ .

عنوان مقاله: اثر پاکلوبوترازول و مقادير مختلف آب آبياري بر رشد رويشي نهال هاي جوان زيتون رقم مانزانيلا

نویسندگان: غلامي رحمت اله*, ارزاني كاظم, ارجي عيسي

* مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، كرمانشاه

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>