آخرین مطالب
مقاله:  تاثير روغن زيتون و کرم ساج بر استرياي حاملگي در سه ماهه دوم بارداري

مقاله: تاثير روغن زيتون و کرم ساج بر استرياي حاملگي در سه ماهه دوم بارداري

چکیده:
زمينه و هدف: استرياي بارداري در بسياري از بارداريها مشاهده مي شود و نگراني هايي را از جنبه هاي زيبايي در مادران ايجاد مي کند. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير روغن زيتون و کرم ساج در پيشگيري از بروز استرياي بارداري در سه ماهه دوم بارداري انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه به روش کارآزمايي باليني تصادفي با گروه کنترل در سه ماهه دوم بارداري بر روي ۱۰۵ نفر از زنان نولي پار در هفته ۲۰- ۱۸ بارداري مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهر تهران انجام گرفت. با توجه به معيارهاي خروج در هر گروه ۳۰ نمونه مورد بررسي قرار گرفتند. گروه هاي مداخله شامل مصرف کنندگان روغن زيتون و کرم ساج بود و در گروه کنترل از هيچ دارويي استفاده نشد. داده ها قبل و ۸ هفته پس از کاربرد داروها از طريق مصاحبه و مشاهده توسط پژوهشگر براي هر کدام از واحدهاي پژوهش جمع آوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ و آمار توصيفي و آزمون کاي دو انجام پذيرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد در %۴۰ از مصرف کنندگان روغن زيتون و %۱۶٫۷ مصرف کنندگان کرم ساج و %۵۶ از گروه کنترل استريا بروز کرده بود. اختلاف معني داري در بروز استرياي بارداري بين دو گروه مداخله و گروه کنترل وجود داشت (P<0.006).
نتيجه گيري کلي: با توجه به تاثير استفاده از کرم ساج تا پايان سه ماهه دوم بارداري بر کاهش بروز استرياي بارداري پيشنهاد مي شود مطالعاتي با استفاده از ساير روغن هاي گياهي به منظور پيشگيري از استريا انجام گيرد.

كليد واژه: استرياي بارداري، پيشگيري، کرم ساج، روغن زيتون

عنوان نشریه: نشريه پرستاري ايران : ارديبهشت ۱۳۹۱ , دوره ۲۵ , شماره ۷۵ ; از صفحه ۴۵ تا صفحه ۵۱ .

عنوان مقاله: تاثير روغن زيتون و کرم ساج بر استرياي حاملگي در سه ماهه دوم بارداري

نویسندگان: تعاوني سيمين, سلطاني پور فرزانه*, حقاني حميد, خيرخواه معصومه

* دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>