آخرین مطالب
مقاله:  مقايسه عملکرد کمي و کيفي ارقام زيتون در شمال استان خوزستان

مقاله: مقايسه عملکرد کمي و کيفي ارقام زيتون در شمال استان خوزستان

چکیده:
به منظور بررسي سازگاري ارقام مختلف زيتون در شمال خوزستان، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۲۱ رقم و سه تکرار انجام شد. بررسي گلدهي ارقام نشان داد که درصد گل هاي کامل در ارقام مختلف متفاوت است و ارقام X-S با ۲۰ درصد کمترين و دوابلي با ۱۰۰% بيشترين گل کامل در خوشه را داشتند. اثر رقم بر کليه صفات کمي در سطح ۱% معني دار بود. بر اساس نتايج تجزيه واريانس مرکب داده هاي سال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، اثر سال بر عملکرد ميوه و عملکرد روغن در هر درخت در سطح ۵% معني دار بود و ارقام کنسرواليا با ۷۵۴۹، محزم ابوسطل با ۶۷۶۹، کرونائيکي با ۶۲۳۲ و X-D با ۴۰۲۲ کيلوگرم در هکتار بالاترين عملکرد ميوه را داشتند. مقايسه ميانگين درصد روغن در ارقام نشان داد که رقم X-S با ۱۸٫۱ بالاترين و رقم والانوليا با ۳٫۱۳ پائين ترين درصد روغن در ماده تر را داشتند و با توجه به عملکرد و درصد روغن، ارقام کنسرواليا با ۷۲۳، X-D با ۴۰۴، آميگدالوليا با ۳۹۶ و X-S با ۳۷۳ کيلوگرم، بالاترين عملکرد روغن در هکتار را داشتند. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان رقم کنسرواليا را به دليل عملکرد بالا و کيفيت کنسرو به عنوان يک رقم دومنظوره براي باغ هاي تجاري زيتون در استان خوزستان پيشنهاد کرد.

كليد واژه: زيتون، ارقام، عملکرد، کيفيت ميوه، درصد روغن

عنوان نشریه: مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) : ۱۳۹۲ , دوره ۲۹-۱ , شماره ۳ ; از صفحه ۵۶۷ تا صفحه ۵۷۹ .

عنوان مقاله: مقايسه عملکرد کمي و کيفي ارقام زيتون در شمال استان خوزستان

نویسندگان: عجم گرد فريدون*, زينانلو علي اصغر

* مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد، دزفول

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>