آخرین مطالب
مقاله:  بررسي اثرات دور آبياري و مالچ بر صفات رويشي زيتون در استان کرمانشاه

مقاله: بررسي اثرات دور آبياري و مالچ بر صفات رويشي زيتون در استان کرمانشاه

چکیده:
به منظور بررسي اثر مالچ و دور آبياري بر رشد رويشي زيتون رقم سويلانا آزمايشي در قالب طرح اسپليت پلات در زمان و مکان با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار با دو عامل، مالچ (کرت اصلي) در ۳ سطح: پلي اتيلن، کاه و کلش و بدون مالچ (شاهد) و دور آبياري (کرت فرعي) در ۳ سطح: ۳ روز يکبار، ۶ روز يکبار (شاهد) و ۱۰ روز يکبار در ايستگاه تحقيقات زيتون دالاهو شهرستان سرپل ذهاب به انجام رسيد. اين تحقيق در پاييز ۱۳۸۴ با کشت نهال هاي زيتون رقم مذکور شروع شد و زمان اعمال تيمارهاي مختلف از فروردين ۱۳۸۷ بعد از استقرار نهال هاي زيتون شروع و دو سال ادامه يافت. درختان کاشته شده در فاز رويشي (به علت عدم ميوه دهي درختان زيتون) مورد مقايسه قرار گرفتند. اندازه گيري ها در مرحله فاز رويشي شامل ارتفاع نهال، قطر تنه و ميزان رشد ساليانه (رشد فصل جاري) بود که در انتهاي فصل رشد اندازه گيري و مقايسه گرديدند. سپس داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار MSTAC مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، و مقايسه ميانگين ها به روش دانکن انجام شد. نتايج نشان داد که، مالچ باعث افزايش ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاري نسبت به تيمار بدون مالچ گرديد، از طرفي دور آبياري ۳ روزه نيز باعث افزايش ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاري و تيمار آبي ۱۰ روزه باعث کاهش مقدار ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاري گرديد. اثر متقابل مالچ و دور آبياري نيز بر روي صفات اندازه گيري شده در تيمارهاي مختلف در سطح ۵ درصد معني داري بوده به طوري که بيشترين مقدار ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاري مربوط به تيمار مالچ کاه و کلش و دور آبياري ۳ روزه مي باشد. تيمار دور آبياري ۶ روزه همراه با مالچ در مقايسه با تيمار دور آبياري ۳ روزه بدون مالچ تاثير بيشتري بر روي اين صفات داشت.

كليد واژه: زيتون، دور آبياري، مالچ، رشد رويشي

عنوان نشریه: علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) : بهار ۱۳۹۲ , دوره ۲۷ , شماره ۱ ; از صفحه ۷۴ تا صفحه ۸۱ .

عنوان مقاله: بررسي اثرات دور آبياري و مالچ بر صفات رويشي زيتون در استان کرمانشاه

نویسندگان: غلامي رحمت اله, ارجي عيسي, گردكانه محمد*

* مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کرمانشاه

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>