آخرین مطالب
مقاله:  بررسي تاثير حمام نشسته روغن زيتون بر بهبود آسيب پرينه پس از زايمان

مقاله: بررسي تاثير حمام نشسته روغن زيتون بر بهبود آسيب پرينه پس از زايمان

چکیده:
سابقه و هدف: اپي زياتومي يکي از جراحي هاي شايع در جهان است که با درد پرينه و مشکلات کمي هم راه است. از آن جا که روغن زيتون اثر ضد ميکروبي و ترميم زخم دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر حمام نشسته روغن زيتون بر بهبود آسيب پرينه پس از زايمان انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني دو سوکور، روي ۶۰ خانم واجد شرايط که اپي زياتومي مديولترال يا پارگي درجه ۱ يا ۲ داشتند انجام شد. نمونه ها پس از ترميم اپي زياتومي، به طور تصادفي در دو گروه قرار گرفتند: گروه مطالعه تحت مراقبت با حمام نشسته روغن زيتون و گروه کنترل حمام نشسته آب مقطر به مدت ۱۰ روز، قرار گرفتند. داده ها با استفاده از اطلاعات دموگرافيک، مقياس ريدا و مقياس چشمي سنجش درد جمع آوري شدند. شدت درد و بهبود پرينه با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن ۱۸ و با آزمون هاي تي مستقل، کاي اسکوار، اندازه گيري مکرر، من ويتني و فريدمن تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بين گروه هاي مطالعه و کنترل از نظر شدت درد روز پنجم و دهم (p<0.05)، قرمزي زخم بعد از ۵ روز (p<0.05) و قرمزي (p<0.000) و ادم (p<0.05) 10 روز بعد از زايمان تفاوت معنادار وجود داشت. هيچ موردي از کبودي، ترشح و فاصله دو لبه زخم در گروه مطالعه مشاهده نشد اما در گروه کنترل وجود داشت و اين تفاوت معنادار نبود.
نتيجه گيري: اين مطالعه پيشنهاد مي کند که روغن زيتون به روش روتين حمام نشسته براي مراقبت اپي زياتومي اضافه گردد.

كليد واژه: روغن زيتون، برش واژن، درد، التيام زخم، زايمان، زايمان طبيعي

عنوان نشریه: كومش : بهار ۱۳۹۲ , دوره ۱۴ , شماره ۳ (پياپي ۴۷) ; از صفحه ۳۰۹ تا صفحه ۳۱۵ .

عنوان مقاله: بررسي تاثير حمام نشسته روغن زيتون بر بهبود آسيب پرينه پس از زايمان

نویسندگان: بهمنش فرشته*, آقامحمدي آذر, زينال زاده مهتاب, خفري ثريا

* دانشگاه علوم پزشکي بابل، گروه مامايي

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>