آخرین مطالب
مقاله:  القاي ديابت نوع ۲ تجربي با استفاده از روغن هاي زيتون و دنبه در موش صحرايي

مقاله: القاي ديابت نوع ۲ تجربي با استفاده از روغن هاي زيتون و دنبه در موش صحرايي

چکیده:
مقدمه: استفاده زياد از چربي در جيره غذايي سبب بروز مقاومت انسوليني مي گردد. بنابراين، پژوهش حاضر به منظور ارايه مدل تجربي مناسبي از ديابت نوع دو و مقايسه توانايي روغن هاي زيتون و دنبه در القاي مقاومت انسوليني انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش در سه مرحله، هر بار با ۱۵ سر موش صحرايي نژاد اسپراگ دالي انجام گرديد. گروه هاي كنترل، روغن زيتون و روغن دنبه، به مدت سه هفته به ترتيب توسط جيره معمول موش صحرايي، جيره غني شده با ۳۱% روغن زيتون يا روغن دنبه، تغذيه (مرحله اول)، و سپس با تجويز داخل صفاقي ۳۵ ميلي گرم بر كيلوگرم استرپتوزوتوسين (مراحل ۲ و ۳) ديابتي شدند.
يافته ها: آزمون تحمل گلوكز خوراكي (OGTT) در مرحله اول بيانگر عدم تحمل گلوكز در هر دو گروه در مقايسه با گروه كنترل بود (P<0.05)، و در مرحله دوم مقدار افزايش سطح گلوكز خون در گروه روغن زيتون بيشتر بود. هر دو روغن به ويژه روغن زيتون مقادير كلسترول تام و كلسترول ـ LDL را افزايش دادند. سطح انسولين در گروه روغن دنبه، به ويژه پس از ديابتي شدن بيشتر از ساير گروه ها بود. بر اساس يافته هاي آزمون تحمل انسولين و يافته هاي HOMA-IR حساسيت به انسولين در هر دو گروه، به ويژه در گروه روغن دنبه كاهش يافت.
نتيجه گيري: هر دو روغن داراي اثرات قابل توجهي بر سوخت و ساز بودند، ولي روغن زيتون بيشتر سبب اختلالات ليپيد خون و روغن دنبه بيشتر سبب مقاومت نسبت به انسولين گرديد. به نظر مي رسد روغن دنبه مدل مناسب تري براي مطالعه اختلالات كربوهيدراتي ديابت نوع ۲ و روغن زيتون مدل مناسب تري در ايجاد اختلالات ليپيدي و به احتمال زياد سندرم متابوليك باشد.

كليد واژه: روغن دنبه، روغن زيتون، حساسيت به انسولين، ديابت نوع ۲

عنوان نشریه: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران : تير ۱۳۹۲ , دوره ۱۵ , شماره ۲ (مسلسل ۶۸) ; از صفحه ۱۷۴ تا صفحه ۱۸۲ .

عنوان مقاله: القاي ديابت نوع ۲ تجربي با استفاده از روغن هاي زيتون و دنبه در موش صحرايي

نویسندگان: فاطمي طباطبايي سيدرضا*, موري بختياري نغمه, ملكيان عبدالرضا, كريميان عباس, ايواني سعيد, نوري سيدمحمدعلي, اشكياني پويا, نقاش پور فريناز

* اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده دامپزشكي، گروه علوم پايه، بخش فيزيولوژي

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>