آخرین مطالب
مقاله:  اثر رژيم غذايي حاوي روغن زيتون بر يادگيري فضايي موش هاي صحرايي نر پير

مقاله: اثر رژيم غذايي حاوي روغن زيتون بر يادگيري فضايي موش هاي صحرايي نر پير

چکیده:
سابقه و هدف: از آن جايي كه موضوع يادگيري و حافظه يك مساله مهم در پيشبرد و توسعه علوم و فنون و حرفه هاي مختلف محسوب مي گردد، يافتن راه هاي احتمالي براي تقويت يادگيري و حافظه موضوع تحقيق بسياري از پژوهش گران مي باشد. با در نظر گرفتن تاثير روغن زيتون در كاهش ميزان تري گليسريد و با وجود ميزان بالاي اسيدهاي چرب غير اشباع و ويتامين A و E موجود در اين روغن گياهي، در اين تحقيق اثر روغن زيتون بر يادگيري فضايي موش هاي سفيد آزمايشگاهي پير بررسي شد.
روش بررسي: در اين تحقيق تجربي، موش هاي مورد آزمايش به گروه هاي دو، سه و چهار هفته و گروه شاهد تقسيم شدند. گروه شاهد از رژيم غذايي معمولي و گروه هاي دو، سه و چهار هفته اي در مدت مورد نظر از رژيم غذايي حاوي روغن زيتون ۱۰ درصد استفاده كردند. تعداد ۸ سر موش براي هر گروه آزمايشي انتخاب شدند. اثر روغن زيتون بر يادگيري فضايي موش هاي سفيد آزمايشگاهي پير با استفاده از ماز T شكل بررسي شد.
يافته ها: مصرف رژيم غذايي حاوي روغن زيتون ۱۰% به مدت دو و سه هفته تاثير معني داري روي برخي كميت هاي اندازه گيري شده مرتبط با يادگيري فضايي نداشت، هر چند كه ميانگين تاخيرها طي روزهاي يادگيري و طي تست خاموشي به طور معني داري (P<0.05) كاهش يافت. در حالي كه در گروه هاي چهار هفته اي به طور معني داري يادگيري فضايي افزايش يافت (P<0.001).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه اسيدهاي چرب غيراشباع و ويتامين A و E موجود در روغن زيتون احتمالا با كاهش كلسترول باعث افزايش يادگيري مي شوند.

كليد واژه: روغن زيتون، اسيد چرب غير اشباع، ويتامين A، ويتامين E، ماز T شكل، يادگيري فضايي، موش صحرايي

عنوان نشریه: فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي : بهار ۱۳۹۲ , دوره ۲۳ , شماره ۱ ; از صفحه ۷ تا صفحه ۱۳ .

عنوان مقاله: اثر رژيم غذايي حاوي روغن زيتون بر يادگيري فضايي موش هاي صحرايي نر پير

نویسندگان: شفاهي منيره*

* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آزادشهر، گروه علوم پايه

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>