آخرین مطالب
مقاله:  تعيين مناطق مناسب کشت گونه زيتون در استان چهارمحال و بختياري

مقاله: تعيين مناطق مناسب کشت گونه زيتون در استان چهارمحال و بختياري

چکیده:
اين تحقيق به منظور تعيين مناطق مناسب کشت گونه زيتون (L. Olea europea) كه مختص اقليم مديترانه اي است و با هدف گسترش جنگل هاي دست کاشت بومي استان چهارمحال و بختياري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي انجام گرفت. پس از جمع آوري اطلاعات و نقشه هاي پايه موجود، از نقشه هاي توپوگرافي با مقياس ۱:۲۵۰۰۰، سه لايه اطلاعاتي مختلف توليد شد. براي دسته بندي اقليم همگن، استان به سه زيرحوضه تقسيم و رگرسيون هاي مربوط محاسبه شد. لايه هاي آماري هواشناسي لازم با استفاده از مدل رقومي ارتفاع منطقه براي ماه هاي مختلف و خشك در شش لايه توليد شد. رقومي کردن نقشه هاي خاك از منابع مختلف به تشكيل بانك اطلاعاتي خاك با شش لايه منجر شد. لايه كاربري اراضي براي هشت طبقه اراضي زراعي آبي، اراضي زراعي ديم، مرتع، جنگل، جنگل با زيراشكوب زراعي، رخنمون سنگي، اراضي شهري و ديگر اراضي توليد شد. با آگاهي از نيازهاي اكولوژيكي اين گونه و توليد لايه هاي مختلف مورد نظر و استفاده از دو منطق بولين و فازي، مناطق مناسب تعيين شد. مساحت اين مناطق با منطق هاي بولين و فازي به ترتيب ۸۷۰۸ و ۷۲۳۸ هکتار تعيين شد که با اعمال محدوديت بافت خاک به ترتيب به ۶۹۳ و ۲۰۱۰ هکتار کاهش يافت.

كليد واژه: زيتون، چهار محال و بختياري، بولين، فازي، اقليم مديترانه اي

عنوان نشریه: مجله جنگل ايران : بهار ۱۳۹۲ , دوره ۵ , شماره ۱ ; از صفحه ۵۵ تا صفحه ۶۴ .

عنوان مقاله: تعيين مناطق مناسب کشت گونه زيتون در استان چهارمحال و بختياري

نویسندگان: مهدوي نجف آبادي رسول*, خواجه الدين سيدجمال الدين, كريم زاده حميدرضا, سفيانيان عليرضا, رضايي مرضيه

* گروه مرتع و آبخيزداري، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه هرمزگان

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>