آخرین مطالب
مقاله:  بررسي تاثير خشکسالي بر تغيير بازدهي محصول زيتون در شهرستان رودبار

مقاله: بررسي تاثير خشکسالي بر تغيير بازدهي محصول زيتون در شهرستان رودبار

چکیده:
اين مطالعه با هدف تعيين رابطه خشکسالي با ميزان توليد محصول زيتون در رودبار بعنوان گونه معرف شهرستان و تطبيق شرايط بارشي ايستگاه هاي منتخب با حجم آماري يک دوره سي ساله انجام شد. بدين منظور با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI سال هاي خشک و مرطوب منطقه (طي دوره آماري ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸) استخراج گرديد. عمليات آماري با استفاده از نرم افزارهاي Access و Excel و نقشه هاي مورد نياز جهت تجزيه و تحليل با استفاده از نرم افزار Arc GIS ترسيم گرديد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که اين شهرستان از نظر فراواني وقوع طي دوره آماري، در سال هاي ۸۶-۸۷ و ۷۲-۷۳ به ترتيب با خشکسالي و ترسالي مواجه بوده است. از طرفي بين ميزان توليد محصول با خشکسالي و ترسالي رابطه معناداري وجود دارد؛ بطوري که کمترين ميزان توليد مربوط به سال ۸۶-۸۷ با ۶۲۷۰ هکتار و ۳۲۹۴ تن و بيشترين آن مربوط به سال ۷۲-۷۳ با ۲۱۴۹ هکتار و ۶۲۰۰ تن مي باشد.

كليد واژه: شاخص بارش استاندارد SPI، خشکسالي، زيتون، رودبار

عنوان نشریه: دانشنامه : پاييز ۱۳۹۰ , دوره – , شماره ۸۲ (جغرافيا) ; از صفحه ۶۳ تا صفحه ۷۲ .

عنوان مقاله: بررسي تاثير خشکسالي بر تغيير بازدهي محصول زيتون در شهرستان رودبار

نویسندگان: رمضاني بهمن*, كاظم نژاد زهرا

* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>