آخرین مطالب
مقاله:  بررسي گرده افشاني و انتخاب گرده زاي مناسب براي برخي ارقام زيتون در منطقه طارم

مقاله: بررسي گرده افشاني و انتخاب گرده زاي مناسب براي برخي ارقام زيتون در منطقه طارم

چکیده:
براي بررسي گرده افشاني و انتخاب گرده زاي مناسب براي برخي ارقام زيتون، آزمايشي طي دو سال (۱۳۸۱ و ۱۳۸۲) در ايستگاه تحقيقات زيتون طارم انجام گرديد. طرح آماري، بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار و ۷ تيمار بود. در اين آزمايش ارقام روغني و زرد فقط ارقام گرده زا و ارقام آربيكن، كالاماتا، كرونيكي و ماستوئيدس گرده زا و پذيرنده گرده بودند. براي انجام تلاقي ها بر اساس تعداد گل كامل، تعداد ۳۰۰-۱۵۰ گل كامل در هر شاخه اخته شد و گرده هاي هر رقم در پاكت ها جمع آوري و به صورت متقابل گرده افشاني شدند. براي تعيين گرده افشاني آزاد، روي هر درخت ۲۰۰-۱۰۰ گل آذين شمارش و اتيكت گذاري شدند. گل آذينهاي تيمار خود گرده افشاني نيز پاكت گيري شدند. پس از گذشت دو هفته با مشاهده ميوه هاي اوليه، پاكت ها باز شدند. ميوه هاي اوليه دو هفته پس از تمام گل با باز شدن پاكت ها شمارش و ۸ هفته پس از دوره تمام گل ميوه هاي نهايي شمارش شده و ثبت گرديدند. در بررسي قابليت جوانه زني دانه گرده مشخص گرديد كه رقم زرد به ترتيب با ۸۴ درصد بيشترين قابليت جوانه زني دانه گرده را دارد در حاليكه رقم كرونيكي با ۲۵.۹ درصد كمترين قابليت جوانه زني دانه گرده را دارا بود. بررسي ها نشان داد از نظر شاخص سازگاري گرده افشاني آزاد براي باردهي تمام ارقام مورد مطالعه نتيجه قابل قبولي داشت با اين حال نتايج دو ساله بيانگر سازگاري نسبتا خوب رقم روغني با آربيكن، ارقام آربيكن و زرد با ماستوئيدس مي باشد .

كليد واژه: زيتون، گرده افشاني، ناسازگاري و ارقام زيتون

عنوان نشریه: پژوهش و سازندگي : تابستان ۱۳۸۷ , دوره ۲۱ , شماره ۲ (پي آيند ۷۹) در زراعت و باغباني ; از صفحه ۱۶۰ تا صفحه ۱۶۸ .

عنوان مقاله: بررسي گرده افشاني و انتخاب گرده زاي مناسب براي برخي ارقام زيتون در منطقه طارم

نویسندگان: عظيمي محمود*, خسروشاهلي محمود, گل محمدي مجيد

* مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي زنجان

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>