آخرین مطالب
مقاله:  واكنش رشدي و فيزيولوژيكي زيتون به مواد آنتي اكسيدانت و شوري

مقاله: واكنش رشدي و فيزيولوژيكي زيتون به مواد آنتي اكسيدانت و شوري

چکیده:
به منظور بررسي اثرهاي مواد آنتي اكسيدانت و شوري روي ويژگي هاي رويشي، شاخص هاي مقاومت و پايداري غشا ياخته در زيتون تحت شرايط شور و غير شور آزمايشي در گلخانه پژوهشي هيدروپونيک دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز در سال ۱۳۸۶ انجام شد، اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. در اين آزمايش اسکوربيک اسيد (۲mM) و گلوتاتيون احيا شده (۳mM) به عنوان مواد آنتي اکسيدانت و دو سطح شوري ( ۱۰۰ mMو ۰) روي نهال هاي يك ساله زيتون رقم «زرد» استفاده گرديد. نتايج نشان داد که اسکوربيک اسيد به طور قابل ملاحظه اي باعث افزايش ويژگي هاي رشد و نموي مانند وزن خشك شاخه، وزن تر شاخه، طول شاخه، وزن خشك شاخساره، وزن تر شاخساره، وزن خشك ريشه، وزن تر ريشه، حجم ريشه در مقايسه با تيمار گلوتاتيون احيا شده و شاهد شد. تيمار اسکوربيک اسيد باعث بهبود شاخص تحمل شاخساره در مقايسه با تيمار گلوتاتيون احيا شده و شاهد گرديد. همچنين اسکوربيک اسيد باعث بهبود شاخص پايداري غشا در مقايسه با تيمار گلوتاتيون احيا شده و شاهد شد. از طرفي شوري باعث كاهش صفت ها رويشي مانند وزن خشك شاخه، وزن تر شاخه، طول شاخه، وزن خشك شاخساره، وزن تر شاخساره، وزن خشك ريشه، وزن تر ريشه، حجم ريشه و نسبت شاخساره به ريشه گرديد. همچنين شوري باعث كاهش شاخص هايي مانند شاخص پايداري غشا، شاخص تحمل ريشه و شاخص تحمل شاخساره شد. بيشترين مقدار آب ريشه در تيمارهاي گلوتاتيون احيا شده و شاهد در شرايط شوري به دست آمد. با توجه به نتايج گرفته شده اسکوربيک اسيد باعث افزايش ويژگي هاي رويشي و بهبود شاخص هاي تحمل در زيتون شد.

كليد واژه: اسکوربيک اسيد، گلوتاتيون احيا شده، شوري، زيتون

عنوان نشریه: مجله علوم و فنون باغباني ايران : زمستان ۱۳۸۷ , دوره ۹ , شماره ۴ ; از صفحه ۲۷۵ تا صفحه ۲۸۴ .

عنوان مقاله: واكنش رشدي و فيزيولوژيكي زيتون به مواد آنتي اكسيدانت و شوري

نویسندگان: علي نيايي فرد ساسان, طباطبايي سيدجلال, حاجيلو جعفر, سيفي كلهر مريم

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>