آخرین مطالب
مقاله:  اثر تنش فشردگي و رطوبت خاك بر رشد و ريشه دواني نهال زيتون در گلخانه

مقاله: اثر تنش فشردگي و رطوبت خاك بر رشد و ريشه دواني نهال زيتون در گلخانه

چکیده:
هدف از انجام آزمايش بررسي اثرات تنشهاي فشردگي و رطوبت خاك بر رشد و ريشه دواني نهالهاي زيتون مي باشد. آزمايش در شرايط محيطي گلخانه اي و گلداني و در قالب روش آماري فاكتوريل و در طرح پايه كاملا تصادفي و در سه تكرار به اجرا درآمد كه تيمارها شامل دو سطح فشردگي خاك (وزن مخصوص ظاهري ۱٫۳ و ۱٫۶ گرم بر سانتيمتر مكعب) و دو دور آبياري (سه و شش روزه) بودند. از نهالهاي بذري رقم زرد زيتون و خاك لوم شني رسي براي اجراي آزمايش استفاده شد. در پايان آزمايش صفات كمي نهالها شامل زنده ماني، طول با ارتفاع نهال، وزن خشك اندام هوايي و ريشه، و طول كلي سيستم ريشه اندازه گيري شدند. تجزيه و تحليل داده ها توسط روشهاي آماري تجزيه واريانس و آزمون معني دار بودن تفاوت ميانگينها و بكارگيري نرم افزار SPSS9 انجام شد. داده ها نشان مي دهند كه تيمارهاي آبياري اثر معني داري بر صفات كمي نهالها نداشتند و تنها فشردگي خاك داراي اثر معني دار بود. فشردگي خاك بر خلاف نتايج اعلام شده توسط ساير محققان، نه تنها اثر منفي نداشت، بلكه موجب افزايش معني دار وزن خشك و طول كلي ريشه ها شد.

كليد واژه: اندام هوايي، تنش رطوبت، خاك، رشد، ريشه، زنده ماني، زيتون، فشردگي

عنوان نشریه: تحقيقات جنگل و صنوبر ايران : ۱۳۸۳ , دوره ۱۲ , شماره ۳ ; از صفحه ۴۱۳ تا صفحه ۴۲۵ .

عنوان مقاله: اثر تنش فشردگي و رطوبت خاك بر رشد و ريشه دواني نهال زيتون در گلخانه

نویسندگان: سردابي حسين*

* موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>