آخرین مطالب
مقاله:  اثر تنش سديم كلريد بر شاخص هاي رشد و ميزان عناصر پنج رقم زيتون

مقاله: اثر تنش سديم كلريد بر شاخص هاي رشد و ميزان عناصر پنج رقم زيتون

چکیده:
شوري يکي از عوامل مهم محدود کننده گسترش سطح زير کشت زيتون در مناطق گرم و خشک ايران است. به منظور بررسي اثر تنش شوري ناشي از کلريد سديم بر شاخص هاي رشد و روند تغييرات عناصر در اندام هاي مختلف گياه زيتون پژوهشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلي شوري در چهار سطح ۱۰۰, ۵۰, ۲۵, ۰ ميلي مول کلريد سديم و فاکتور فرعي پنج رقم زيتون (دزفولي، کنسرواليا، فيشمي، زرد، مانزانيلا) بودند. نهالهاي ريشه دار شده در مخلوط پرليت : ماسه (نسبت۱:۱) در گلدانهاي ۲۰ ليتري کشت گرديد و با محلول نصف غلظت کوئيک و همکاران تغذيه شد. تيمار شوري همراه با محلول غذايي به مدت ۵ ماه اعمال گرديد. نتايج نشان داد که شوري در ۵۰ ميلي مول کلريد سديم در ماه پنجم پس از تيمار باعث کاهش رشد رويشي شده و اين کاهش رشد در قسمتهاي هوايي بيشتر از ريشه بود. غلظت کاتيونهاي K+,Ca2+,Mg2+ کاهش يافته و اين کاهش در قسمتهاي ريشه بيشتر از ساير اندام ها مشخص بود. شوري اثر معني داري بر ميزان N و P نداشت. ميزان يونهاي سديم و کلر در ريشه افزايش يافت و از ورود آنها به اندام هوايي جلوگيري گرديد و ميزان عدم انتقال اين عناصر به بخش هوايي بستگي به رقم داشت. در بين ارقام مورد بررسي بر اساس صفات مطالعه شده ، به ترتيب ارقام دزفولي و کنسرواليا مقاوم تر و رقم مانزنيلا حساس تر به شوري ناشي از کلريد سديم ارزيابي گرديد.

كليد واژه: زيتون، شاخص هاي رشد، شوري، ميزان عناصر، کلريد سديم

عنوان نشریه: علوم كشاورزي ايران : ۱۳۸۵ , دوره ۳۷ , شماره ۲ ; از صفحه ۲۹۳ تا صفحه ۳۰۱ .

عنوان مقاله: اثر تنش سديم كلريد بر شاخص هاي رشد و ميزان عناصر پنج رقم زيتون

نویسندگان: رضايي مهدي*, لساني حسين, بابالار مصباح, طلايي عليرضا

* پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>