آخرین مطالب
مقاله:  مقايسه روند رشد و ارزيابي برخي از صفات رويشي بيست رقم زيتون در اهواز

مقاله: مقايسه روند رشد و ارزيابي برخي از صفات رويشي بيست رقم زيتون در اهواز

چکیده:
به منظور ارزيابي برخي از صفات رويشي و مقايسه روند رشد ۲۰ رقم زيتون، نهال هاي دو ساله زيتون با فواصل ۶×۵ متر در زميني به مساحت يك هكتار در سال زراعي ۸۲-۱۳۸۱ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي شهيد چمران اهواز كشت شدند. آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار به اجرا در آمد. جهت بررسي روند رشد رويشي نهال ها، اندازه گيري ساقه اصلي و شاخه هاي جانبي و قطر نهال ها هر دو هفته يك بار به مدت يكسال انجام گرفت. طول ساقه اصلي و شاخه جانبي ، قطر ساقه اصلي و حجم تاج درختان بعد از ۱۵ ماه مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه ۱۵ ماه بعد از كاشت، بين ارقام از نظر ارتفاع نهال اختلاف آماري در سطح ۵ درصد وجود دارد. رقم روغني با ۱۴۲٫۴ سانتي متر بيشترين ارتفاع و رقم ابوسطل با ۹۲٫۶۶ سانتي متر كمترين ارتفاع را داشتند. رقم روغني با طول شاخه جانبي ۷۵٫۱۱ سانتي متر نسبت به ساير ارقام بيشترين طول را به خود اختصاص داده و از نظر آماري در سطح احتمال ۵ درصد برتري داشت. قطر ساقه اصلي در نزديكي سطح زمين در رقم T2، در پايان آزمايش ۲۴ ميلي متر بود كه نسبت به ساير ارقام بيشترين و رقم ابوسطل با قطر ساقه ۱۵٫۴۳ ميلي متر كمترين مقدار را نشان دادند. مقايسه حجم تاج درختان در ۱۵ ماه بعد از كاشت نشان داد كه رقم مانزانيلا با حجمي معادل ۰٫۴۵۱ مترمكعب بيشترين و رقم كنسرواليا با ۰٫۱۲۹ مترمكعب كم ترين مقدار را داشتند. مقايسه روند رشد ارقام نشان داد كه ساقه اصلي و شاخه جانبي برخي از آنها، داراي رشد دوره اي بودند. روند رشد قطر ساقه در همه ارقام به صورت يكنواخت و تقريبا خطي تا پايان دوره آزمايش ادامه داشت.

كليد واژه: زيتون، روند رشد، صفات رويشي

عنوان نشریه: پژوهش كشاورزي : پاييز ۱۳۸۴ , دوره ۵ , شماره ۲ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۶ .

عنوان مقاله: مقايسه روند رشد و ارزيابي برخي از صفات رويشي بيست رقم زيتون در اهواز

نویسندگان: معلمي نوراله*

* گروه باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>