آخرین مطالب
مقاله:  تاثير مقادير مختلف آبياري بر عكس‌‌العمل‌‌هاي فيزيولوژيكي و رشدي نهالهاي جوان زيتون رقم زرد

مقاله: تاثير مقادير مختلف آبياري بر عكس‌‌العمل‌‌هاي فيزيولوژيكي و رشدي نهالهاي جوان زيتون رقم زرد

چکیده:
در مناطق خشك و نيمه خشك مانند ايران ، آب يكي از مهمترين منابع محدود كننده توليد مي‌‌باشد. در اين‌‌راستا مديريت صحيح آب آبياري در اين مناطق براي افزايش كارائي و صرفه‌‌جوئي در مصرف آب از اهميت ويژه‌‌اي بر خوردار است. زيتون يكي از گياهان مقاوم به شرايط خشكي است كه جايگاه و اهميت خاصي را در صنعت ميوه‌‌كاري ايران در آينده‌‌اي نزديك به خود اختصاص مي‌‌دهد. به منظوربهينه نمودن آب آبياري در اين پژوهش عكس‌‌العمل فيزيولوژيكي و رشدي نهالهاي جوان زيتون رقم زرد ( يكي از ارقام مهم داخلي) به مقادير مختلف آب آبياري مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور نهالهاي پنج ماهه ريشه دارشده زيتون رقم زرد به گلدانهاي پلي‌‌اتيلني ۴/۵ ليتري منتقل و در معرض پنج مقدار آب آبياري قرار گرفتند. تيمارها شامل آبياري به ميزان ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰% تبخير و تعرق پتانسيل (ETp) نهال زيتون بودند كه به ترتيب به صورت I5 , I4, I3, I2, I1. ناميده شدند. در اين آزمايش از پنج گلدان كه با دور سه روز همواره در حد مطلوب جهت تعيين تبخيرو تعرق پتانسيل نهال زيتون آبياري شدند استفاده گرديد. تنش آب در طي دوره رشد سبب كاهش رشد رويشي نهالها گرديد. بطور كلي با افزايش تنش آب آبياري وزن تر و خشك ريشه ، شاخه و برگ، تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع نهال، تعداد و طول شاخه‌‌ها كاهش نشان دادند. اختلاف بين تيمارها در صفات مختلف اندازه‌‌گيري شده به استثناي تعداد شاخه‌‌هاي با طول كمتر از ۱۰ سانتي‌‌متر معني‌‌دار بود. نهالهاي تحت تيمارهاي I4و I5 در تعداد و سطح برگ، ارتفاع نهال، تعداد و طول شاخه‌‌ها هيچ اختلاف معني‌‌داري نشان ندادند. نهالهاي تحت تيمارهاي I1 و I2 نيز هيچ رشد رويشي نشان ندادند و در نهالهاي تحت تيمار I1و I2 ريزش برگ مشاهده شد. ريزش برگ در تيمار‌‌هاي بالاتر مانند I3 I4, و I5 مشاهده نشد. نتايج نشان داد كه نهالهاي تحت تيمار‌‌هاي I4, و I5 رشد خوب و ظاهر بهتري نسبت به تيمارهاي ديگرنشان دادند.

كليد واژه: زيتون، رقم زرد، آبياري، تبخير و تعرق، رشد رويشي

عنوان نشریه: علوم خاک و آب : ۱۳۸۱ , دوره ۱۶ , شماره ۱ ; از صفحه ۱۱۲ تا صفحه ۱۲۰ .

عنوان مقاله: تاثير مقادير مختلف آبياري بر عكس‌‌العمل‌‌هاي فيزيولوژيكي و رشدي نهالهاي جوان زيتون رقم زرد

نویسندگان: ارجي عيسي, ارزاني كاظم, ميرلطيفي سيدمجيد

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>