آخرین مطالب
مقاله:  بررسي برخي عوامل موثر در ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي ارقام سخت ريشه زاي زيتون

مقاله: بررسي برخي عوامل موثر در ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي ارقام سخت ريشه زاي زيتون

چکیده:
به منظور توسعه باغات زيتون کشور، توليد نهال مورد نياز از ارقام مختلف تجاري زيتون ضروري مي باشد. با اين وجود برخي ارقام زيتون مانند کالاماتا، آميگداليفوليا و کنسرواليا نسبتا سخت ريشه زا بوده که دلايل آن متفاوت مي باشد، از طرفي با توجه به برخي خصوصيات مطلوب اين ارقام توسعه آنها در برخي مناطق کشور انجام گرفته است، و اين روند نيز ادامه خواهد يافت، بنابراين به منظور بررسي وضعيت ريشه زايي ارقام فوق مطالعه اي در قالب طرح فاکتوريل با پايه بلوک هاي کامل تصادفي (RCBD) با ۶۴ تيمار و ۴ تکرار انجام گرديد. در اين مطالعه اثر عوامل تغذيه، غلظت هاي مختلف هورمون ايندول بوتريک اسيد، شکاف دهي قاعده قلمه ها در بهبود ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي ارقام کالاماتا، آميگداليفوليا، کنسرواليا مورد بررسي قرار گرفت. رقم زرد رودبار نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که محلول پاشي درختان مادري با عناصر غذايي روي و بر يک ماه قبل از تهيه قلمه، تاثير زيادي در بهبود ريشه زايي ارقام مورد استفاده دارد. بيشترين درصد ريشه زايي در تيمار هورمون (IBA) با غلظت ۴۵۰۰ppm و همچنين تيمار به همراه روي با غلظت ۵۰۰۰ppm مشاهده گرديد. شکاف دهي قاعده قلمه ها نيز اثر خوبي در افزايش درصد ريشه زايي ارقام مورد استفاده داشت، به طوري که بين قلمه هاي شکاف داده شده و نشده به لحاظ درصد قلمه هاي ريشه دار شده تفاوت معني داري مشاهده گرديد. بين ارقام مورد استفاده تفاوت معني داري به لحاظ درصد ريشه زايي مشاهده گرديد. درصد ريشه زايي در ارقام کنسرواليا، زرد، آميگداليفوليا و کالاماتا به ترتيب ۶۲٫۰۳، ۵۸٫۴، ۵۰٫۴۷ و ۴۰٫۹۴ درصد ثبت گرديد.

كليد واژه: ارقام زيتون، تكثير رويشي زيتون، ريشه زايي

عنوان نشریه: پژوهش و سازندگي : بهار ۱۳۸۴ , دوره ۱۸ , شماره ۱ (پی آیند ۶۶) زراعت و باغبانی) ; از صفحه ۷۴ تا صفحه ۸۱ .

عنوان مقاله: بررسي برخي عوامل موثر در ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي ارقام سخت ريشه زاي زيتون

نویسندگان: رمضاني محمد*, طلايي عليرضا, اقدامي محمدتقي, بنيادي ايرج

* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>