آخرین مطالب
مقاله:  استخراج روغن از سه رقم زيتون با استفاده از فرآيند آنزيمي

مقاله: استخراج روغن از سه رقم زيتون با استفاده از فرآيند آنزيمي

کیده:
در اين تحقيق تاثير واريته زيتون (کرونايکي، روغني محلي ايران و ميشن) و غلظت آنزيم (غلظت صفر، ۰٫۰۲ و ۰٫۰۴) روي ميزان راندمان استخراج، اسيديته، عدد پراکسيد، عدديدي، کدورت، شاخص رنگ و ميزان پلي فنل کل روغن استحصالي در آزمايشات فاکتوريل ۳ ´۳ در قالب طرح کاملا تصادفي و در سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد تاثير واريته روي کليه فاکتورهاي مورد بررسي معني دار (p<0.01) بود. اثر غلظت آنزيم روي راندمان استخراج روغن، رنگ، کدورت و پلي فنل کل اختلاف معني دار (p<0.01) نشان داد در حاليکه تاثير معني داري (p<0.05) روي اسيديته، عدد پراکسيد و عدد يدي مشاهده نگرديد. ميزان رنگ و ترکيبات فنلي روغن هاي استخراج شده به روش آنزيمي- آبي نسبت به شاهد آزمايش با اختلاف معني دار (p<0.01) به ترتيب افزايشي معادل ۱۳ تا ۶۲٫۲ و ۱۳٫۹ تا ۷۲٫۶ درصد را نشان داد. ميزان کدورت با اختلاف معني دار (p<0.01) کاهشي معادل ۲۹٫۶ تا ۶۷٫۴ درصد داشت. همچنين در ميزان راندمان استخراج روغن با اختلاف معني دار (p<0.01) نسبت به شاهد افزايشي معادل ۱٫۳ تا ۲٫۴ درصد مشاهده گرديد. با توجه به نتايج اين تحقيق مي توان گفت که استفاده از پيش تيمار آنزيمي سبب افزايش راندمان استخراج روغن و بهبود کيفيت روغن استحصالي از زيتون مي گردد و مي توان از آن به عنوان يک کمک فرآيند در صنايع روغن کشي زيتون بهره برد.

كليد واژه: روغن زيتون،کمک فرآيند آنزيمي،راندمان استخراج،کيفيت روغن

عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : بهار ۱۳۸۶ , دوره ۴ , شماره ۱ ; از صفحه ۴۵ تا صفحه ۵۳ .

عنوان مقاله: استخراج روغن از سه رقم زيتون با استفاده از فرآيند آنزيمي

نویسندگان: نجفيان ليلا*, حدادخداپرست محمدحسين, قدس ولي عليرضا

* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سبزوار

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>