آخرین مطالب
مقاله:  تعديل تنش خشکي با کاربرد پکلوبوترازول در دو رقم زيتون (.Olea europaea L) بليدي و ميشن

مقاله: تعديل تنش خشکي با کاربرد پکلوبوترازول در دو رقم زيتون (.Olea europaea L) بليدي و ميشن

چکیده:
پکلوبوترازول يک کند کننده رشد تريازولي است که علاوه بر جلوگيري از سنتز جيبرليک اسيد، باعث محافظت گياه در برابر مجموعه اي از تنشهاي محيطي مي شود. هدف از اين بررسي، کاربرد پکلوبوترازول به عنوان تعديل کننده تنش خشکي براي زيتون ارقام بليدي و ميشن ميباشد. تيمارهاي مورد استفاده شامل دو سطح تنش خشکي به ميزان ۴۰% و ۱۰۰% تبخير و تعرق پتانسيل(ETp) و سه سطح پكلوبوترازول به ميزان ۰، ۰٫۲۵ و ۰٫۷۵ گرم ماده موثره به ازاي هر گلدان بود. تيمار پکلوبوترازول با روش استفاده در خاک انجام شد. در اين پژوهش از درختان سه ساله زيتون استفاده شد. دو رقم زيتون در دو آزمايش فاکتوريل مجزا، در قالب طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرار قرار گرفتند. نتايج نشان دادند که اعمال تنش خشكي باعث كاهش ارتفاع نهال، کاهش وزن تر و خشك شاخه، برگ و ريشه مي شود. همچنين پكلوبوترازول نيز به عنوان يك كند كننده رشد موجب كاهش رشد اندامهاي هوايي گرديد ولي هيچگونه اثر معني داري بر وزن تر و خشک ريشه نداشت. اين موضوع مي تواند كمك بزرگي به گياهان در راستاي يكي از مكانيسمهاي عمومي مقاومت به خشكي شامل افزايش نسبت ريشه به اندامهاي هوايي باشد. از طرفي تنش خشكي باعث افزايش تعداد روزنه ها در ميليمتر مربع سطح برگ گرديد. در صورتي كه پكلوبوترازول اثر معني داري در جلوگيري از افزايش تعداد روزنه ها در واحد سطح برگ نداشت. اگرچه تنش خشكي باعث كاهش ميزان نسبي آب برگ شد ولي پكلوبوترازول به طور مشخصي باعث افزايش ميزان نسبي آب برگ در هر دو رقم مورد بررسي گرديد. تيمار تنش خشكي و تيمار پكلوبوترازول باعث افزايش دماي سطح برگ و دماي پشت برگ شدند. همچنين نتايج اين بررسي مشخص كرد هر دو سطح پكلوبوترازول و تنش خشکي توانستند بر ميزان پرولين برگ بيفزايند.

كليد واژه: زيتون، تنش خشكي، پكلوبوترازول، ميزان نسبي آب برگ، پرولين

عنوان نشریه: علوم كشاورزي ايران : ۱۳۸۶ , دوره ۳۸ , شماره ۲ ; از صفحه ۲۸۷ تا صفحه ۲۹۶ .

عنوان مقاله: تعديل تنش خشکي با کاربرد پکلوبوترازول در دو رقم زيتون (.Olea europaea L) بليدي و ميشن

نویسندگان: يزداني نويد, ارزاني كاظم*, ارجي عيسي

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>